Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Ngân sách >

Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Nghiệp vụ

 

 

 

 

 

2.Báo cáo

 

 

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2015

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET  2015

 

1

Tổng hợp theo tài khoản và mục chi

Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí

MISA SME.NET bỏ Mục chi, thay vào đó là theo dõi bằng Khoản mục chi phí

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí

Nhấn chuột phải trên giao diện kết quả báo cáo, chọn chức năng Cất thành mẫu mới

Đặt tên cho mẫu

Nhấn Cất

Thực hiện nhóm theo tài khoản, sau đó nhóm theo Khoản mục chi phí

Nhấn chuột phải chọn chức năng Cất mẫu

2

Tổng hợp theo mục chi và tài khoản

Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí

MISA SME.NET bỏ Mục chi, thay vào đó là theo dõi bằng Khoản mục chi phí

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí

Nhấn chuột phải trên giao diện kết quả báo cáo, chọn chức năng Cất thành mẫu mới

Đặt tên cho mẫu

Nhấn Cất

Thực hiện nhóm theo tài khoản, sau đó nhóm theo Khoản mục chi phí

Nhấn chuột phải chọn chức năng Cất mẫu

3

Tổng hợp theo mục thu và tài khoản

Không làm

   MISA SME.NET  20015 không đáp ứng mục thu

4

Báo cáo tình hình cấp phát và sử dụng ngân sách

Không làm

    MISA SME.NET 20015 không đáp ứng nghiệp vụ cấp phát ngân   sách vì thực tế cũng không có nhiều KH có nhu cầu sử dụng

5

Bảng dự toán chi

Bảng dự toán chi

Vào phân hệ Ngân sách

Trên giao diện Bảng dự toán chi, thực hiện chức năng Xuất khẩu ra Excel

6

Báo cáo tình hình thu ngân sách

Không làm

         MISA SME.NET  20015 không đáp ứng mục thu

7

Báo cáo tình hình thu ngân sách theo phòng ban

Không làm

         MISA SME.NET  20015 không đáp ứng mục thu

8

Báo cáo tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách

Không làm

         MISA SME.NET  20015 không đáp ứng mục thu

9

Báo cáo tình hình sử dụng ngân sách theo phòng ban

Tình hình chi phí thực hiện so với dự toán

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Ngân sách\Tình hình chi phí thực hiện so với dự toán