14. Xuất khẩu BCTC

Navigation:  12. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm >

14. Xuất khẩu BCTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ MISA sang HTKK:

- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán, chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chọn khoảng thời gian cần in BCTC và nhấn <<Đồng ý>>

- Trên giao diện báo cáo nhấn vào chức năng <<Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK>>, lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy.

- Đăng nhập phần mềm HTKK.

- Tích chọn mục Báo cáo tài chính, chọn Bộ báo cáo tài chính theo Quyết định (Thông tư) tương ứng, chọn năm kê khai và báo cáo cần nhập khẩu rồi nhấn <<Đồng ý>>.

- Trên giao diện BCTC cần nhập khẩu nhấn <<Nhập khẩu XML>> và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào.

NOTE_iconnote  Lưu ý: Kế toán có thể dùng file XML xuất khẩu từ phần mềm MISA để nộp báo cáo qua mạng mà không cần phải qua HTKK.