5. Kiểm tra tài sản cố định

Navigation:  12. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm >

5. Kiểm tra tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp có sai sót trong hạch toán kế toán TSCĐ, báo cáo sẽ hiển thị kết quả theo các nội dung sau:

1. Chứng từ hạch toán mua TSCĐ nhưng quên chưa ghi tăng trên sổ TSCĐ hoặc do chưa chọn nguồn hình thành của TSCĐ, có thể dẫn đến lệch giữa sổ tài sản và sổ cái:

Trường hợp này, kế toán vào phân hệ TSCĐ/Ghi tăng, kiểm tra xem đã có chứng từ ghi tăng TSCĐ tương ứng với chứng từ hạch toán mua TSCĐ mà báo cáo liệt kê chưa. Nếu chưa có thì thực hiện Ghi tăng, nếu có rồi thì thực hiện chọn nguồn gốc hình thành của TSCĐ.

2. TSCĐ đã ghi tăng vào sổ TSCĐ nhưng quên chưa hạch toán hoặc do chưa chọn nguồn gốc hình thành, có thể dẫn đến lệch giữa sổ tài sản và sổ cái:

Trường hợp này, kế toán thực hiện chọn nguồn gốc hình thành cho các chứng từ ghi tăng TSCĐ mà báo cáo liệt kê bằng cách nhấn vào số chứng từ trên báo cáo. Nếu không có chứng từ nào để chọn nguồn gốc hình thành thì có thể do chưa hạch toán TSCĐ hoặc hạch toán nhầm tài khoản (khác TK211, 212, 213, 217), cần kiểm tra (kiểm tra trên sổ cái tài khoản 211, 212, 213, 217, kiểm tra chứng từ đã in ra kẹp vào bộ chứng từ gốc,…) để sửa lại hoặc hạch toán bổ sung.

3. Mua TSCĐ đã hạch toán và đã ghi tăng nhưng số tiền hạch toán, tài khoản hạch toán khác trên chứng từ ghi tăng, dẫn đến sai lệch giữa sổ tài sản và sổ cái:

Trường hợp này, kế toán mở chứng từ ghi tăng và chứng từ chọn vào nguồn gốc hình thành TSCĐ mà báo cáo liệt kê (bằng cách nhấn vào số chứng từ) để sửa lại số tiền và tài khoản hạch toán cho đúng.

4. Đánh giá lại TSCĐ mà số tiền hạch toán không khớp với số tiền điều chỉnh giá trị tính khấu hao hoặc hao mòn lũy kế, dẫn đến sai lệch giữa sổ tài sản và sổ cái:

Trường hợp này, kế toán nhấn vào số chứng từ Đánh giá lại TSCĐ mà báo cáo liệt kê để sửa số tiền hạch toán và số tiền đánh giá lại cho khớp.

5. Hạch toán chi phí khấu hao hoặc điều chỉnh khấu hao nhưng không thực hiện trên phân hệ TSCĐ dẫn đến sai lệch giữa sổ tài sản và sổ cái:

Trường hợp này, kế toán nhấn vào số chứng từ mà báo cáo liệt kê, xóa bỏ chứng từ đó, thực hiện hạch toán lại trên phân hệ TSCĐ (chọn chứng từ Đánh giá lại TSCĐ/Ghi giảm TSCĐ/Khấu hao TSCĐ).

6. Các tháng chưa thực hiện tính khấu hao TSCĐ:

Kế toán kiểm tra lại và thực hiện tính khấu hao TSCĐ cho các tháng mà báo cáo liệt kê.