6. Kiểm tra công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Navigation:  12. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm >

6. Kiểm tra công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp có sai sót trong hạch toán kế toán CCDC, chi phí trả trước, báo cáo sẽ hiển thị kết quả theo các nội dung sau:

1. Chứng từ mua CCDC, xuất kho CCDC ra sử dụng, chuyển TSCĐ thành CCDC, thanh toán chi phí trả trước nhưng quên chưa ghi tăng CCDC, chi phí trả trước hoặc chưa chọn nguồn hình thành, có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK142, 242 và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước:

Trường hợp này, kế toán cần kiểm tra xem đã có chứng từ ghi tăng CCDC, chi phí trả trước, điều chỉnh CCDC tương ứng với các chứng từ mà báo cáo liệt kê ra chưa. Nếu đã có thì thực hiện chọn nguồn gốc hình thành, nếu chưa thì thực hiện ghi tăng CCDC, chi phí trả trước.

2. CCDC, chi phí trả trước đã ghi tăng nhưng chưa hạch toán chứng từ hoặc do chưa chọn nguồn gốc hình thành, có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK142, 242 và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước:

Trường hợp này, kế toán mở chứng từ ghi tăng CCDC, chi phí trả trước mà báo cáo liệt kê (bằng cách nhấn vào số chứng từ) để chọn nguồn gốc hình thành. Nếu không có chứng từ nào để chọn nguồn gốc hình thành thì có thể do chưa hạch toán hoặc hạch toán nhầm tài khoản (khác TK142, 242), cần sửa lại hoặc hạch toán bổ sung.

3. Mua CCDC, chi phí trả trước, chuyển TSCĐ thành CCDC đã hạch toán và đã ghi tăng CCDC nhưng số tiền hạch toán, tài khoản hạch toán khác trên chứng từ ghi tăng, có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK142, 242 và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước:

Trường hợp này, kế toán nhấn vào số chứng từ ghi tăng CCDC, chi phí trả trước và chứng từ hạch toán Nợ TK142, 242 mà báo cáo liệt kê để sửa lại số tiền hạch toán, tài khoản hạch toán cho đúng.

4. Nghiệp vụ điều chỉnh CCDC đã thực hiện điều chỉnh tăng trên sổ CCDC nhưng chưa hạch toán:

Trường hợp này, kế toán nhấn vào số chứng từ điều chỉnh CCDC mà báo cáo liệt kê, thực hiện Tập hợp chứng từ. Nếu không chọn được chứng từ để tập hợp thì có thể do chưa hạch toán hoặc hạch toán nhầm tài khoản (khác TK142, 242), cần sửa lại hoặc hạch toán bổ sung.

5. Các tháng chưa phân bổ CCDC.

Kế toán cần thực hiện phân bổ CCDC cho các tháng mà báo cáo liệt kê để đảm bảo phân bổ đủ chi phí.

6. Các tháng chưa phân bổ chi phí trả trước:

Trường hợp này, kế toán cần thực hiện phân bổ chi phí trả trước cho các tháng mà báo cáo liệt kê.