7. Kiểm tra thuế

Navigation:  12. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm >

7. Kiểm tra thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp có sai sót trong hạch toán kế toán thuế, báo cáo sẽ hiển thị kết quả theo các nội dung sau:

1. Nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào:

Trường hợp này, kế toán căn cứ vào các số hóa đơn, kỳ kê khai mà báo cáo liệt kê để điều chỉnh lại tờ khai thuế theo quy định.

2. Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái:

Trường hợp này, kế toán nhấn vào các số chứng từ, hóa đơn mà báo cáo liệt kê để kiểm tra nguyên nhân, xử lý chênh lệch (hạch toán lại số tiền, kê khai thuế bổ sung,…).