Cho phép lập thông báo phát hành hóa đơn do Cục thuế phát hành có các dãy số hóa không liên tục

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 >

Cho phép lập thông báo phát hành hóa đơn do Cục thuế phát hành có các dãy số hóa không liên tục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R18, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn thông báo hóa đơn các dãy số hóa đơn không liên tục đối với các hóa đơn do Cục thuế phát hành giúp kế toán quản lý và cấp số được cho những hóa đơn mua tại Cục thuế, tự động lập được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với loại hóa đơn này.

Cách thao tác

Thực hiện khởi tạo mẫu hóa đơn do Cục thuế phát hành

TNMR18_ChopheplapthongbaophathanhhoadondoCucthuephathanhcocacdaysokhonglientuc_b1

Các mẫu hóa đơn do cục thuế phát hành cho phép thông báo phát hành các số hóa đơn không liên tục --> Thực hiện lập 02 thông báo phát hành hóa đơn với những số hóa đơn không liên tục

Nhấn chọn chức năng Thông báo phát hành hóa đơn trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Lần lượt khai báo thông tin cho đợt phát hành cần lập

Nhấn Cất để lưu lại thông tin

TNMR18_ChopheplapthongbaophathanhhoadondoCucthuephathanhcocacdaysokhonglientuc_b2

Các hóa đơn do cục thuế phát hành sẽ không được lấy lên mục Kèm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn trên màn hình giao diện Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

TNMR18_ChopheplapthongbaophathanhhoadondoCucthuephathanhcocacdaysokhonglientuc_b3c