Kế toán muốn xem bảng tập hợp chi phí theo yếu tố, Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục ở trong menu Nghiệp vụ để người dùng dễ tìm kiếm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 >

Kế toán muốn xem bảng tập hợp chi phí theo yếu tố, Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục ở trong menu Nghiệp vụ để người dùng dễ tìm kiếm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ thực tế sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015, phát sinh mong muốn đưa chức năng bảng tập hợp chi phí theo yếu tố, Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục vào menu Nghiệp vụ và thanh tác nghiệp bên trái màn hình để giúp kế toán dễ dàng biết đến tính năng này để kiểm tra chi phí phát sinh của kỳ tính giá thành

Kể từ phiên bản R18, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn nói trên bằng giải pháp: Bổ sung thêm chức năng Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục và Bảng tập hợp chi phí theo yêu tố tại menu Nghiệp vụ\Giá thành và trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình giao diện của phân hệ Giá thành của các phương pháp tính giá thành: Giá thành Sản xuất liên tục-Giản đơn; Sản xuất liên tục-Hệ số, tỷ lệ; Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng. Đồng thời cho phép chọn từng kỳ giá thành để xem Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục hoặc Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

Cách thao tác

Vào phân hệ Giá thành

TNMR18_KTmuonxemBangTHCPtheoyeuto_BangTHCPtheoKMomenuNghiepvu_b1

Để xem Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

Chọn tab phương pháp giá thành, ví dụ Sản xuất liên tục - Giản đơn, nhấn chọn Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Giá thành, chọn phương pháp tính giá thành rồi chọn Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

TNMR18_KTmuonxemBangTHCPtheoyeuto_BangTHCPtheoKMomenuNghiepvu_b2

Để xem Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Chọn tab phương pháp giá thành, ví dụ Sản xuất liên tục - Giản đơn, nhấn chọn Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Giá thành, chọn phương pháp tính giá thành rồi chọn Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

TNMR18_KTmuonxemBangTHCPtheoyeuto_BangTHCPtheoKMomenuNghiepvu_b3