Kế toán muốn có BC phân bổ CCDC thể hiện được đối tượng phân bổ CP để biết được CCDC đó tổng giá trị bao nhiêu, phân bổ bao nhiêu kỳ, trong kỳ đã phân bổ bao nhiêu cho đối tượng nào, còn lại bao nhiêu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.39 >

Kế toán muốn có BC phân bổ CCDC thể hiện được đối tượng phân bổ CP để biết được CCDC đó tổng giá trị bao nhiêu, phân bổ bao nhiêu kỳ, trong kỳ đã phân bổ bao nhiêu cho đối tượng nào, còn lại bao nhiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kế toán khi giải trình chi phí phân bổ CCDC với cơ quan thuế cần thể hiện rõ chi phí CCDC đó phân bổ cho đối tượng nào để cơ quan thuế kiểm tra được việc ghi nhận chi phí của đơn vị có hợp lý không. Do vậy, kế toán muốn có báo cáo phân bổ CCDC thể hiện được: CCDC đó tổng giá trị bao nhiêu? Phân bổ bao nhiêu kỳ? Trong kỳ đã phân bổ bao nhiêu cho đối tượng nào? Còn lại bao nhiêu? Báo cáo này là căn cứ để giải trình cho kiểm toán, cơ quan thuế về phân bổ chi phí CCDC.

Kể từ R25.39, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung báo cáo Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ để đáp ứng nhu cầu trên.

Cách thao tác

Vào menu Báo cáo\Công cụ dụng cụ, chọn báo cáo Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ:

4-2-2016 9-03-58 AM

Sau khi nhấn Đồng ý, báo cáo hiển thị như sau:

4-2-2016 8-48-35 AM