R25.39

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25.39

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25.39 bao gồm:

1. Kế toán muốn có BC phân bổ CCDC thể hiện được đối tượng phân bổ CP để biết được CCDC đó tổng giá trị bao nhiêu, phân bổ bao nhiêu kỳ, trong kỳ đã phân bổ bao nhiêu cho đối tượng nào, còn lại bao nhiêu

2. Kế toán muốn lấy thêm thông tin tỷ lệ chiết khấu và các trường mở rộng chi tiết trên Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng (mẫu tĩnh) để sửa mẫu theo yêu cầu đặc thù