Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn hiển thị được công nợ cũ và công nợ cuối ngày để đối chiếu công nợ với khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.47 >

Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn hiển thị được công nợ cũ và công nợ cuối ngày để đối chiếu công nợ với khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.47, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm các trường sửa mẫu trên chứng từ Hàng bán trả lại và Hàng bán trả lại nhiều tỷ lệ chiết khẩu (2 mẫu chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên) để phục vụ nhu cầu của từng đơn vị.

Các trường được bổ sung bao gồm:

OldDebitAmount - Công nợ cũ

CloseAmount - Công nợ cuối ngày

Ví dụ: Đơn vị A có số lượng khách hàng lớn, nghiệp vụ trả lại hàng bán (Ghi giảm trừ công nợ) diễn ra hàng ngày đối với hàng sai quy cách, chưa đạt chất lượng. Tại đơn vị, sau mỗi nghiệp vụ trả lại hàng bán đều thực hiện thao tác in chứng từ hàng bán trả lại, kèm theo thông báo công nợ gửi khách hàng, mục đích là đối chiếu lại số liệu công nợ giữa 2 bên sau nghiệp vụ trả lại hàng bán thì còn bao nhiêu. Khi đó, đơn vị A sẽ thực hiện sửa mẫu chứng từ Hàng bán trả lại, Hàng bán trả lại nhiều tỷ lệ chiết khẩu để lấy số liệu Công nợ cũ và Công nợ cuối ngày lên 2 chứng từ này, in ra và đối chiếu với khách hàng.

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng\Trả lại hàng bán, mở Chứng từ hàng bán bị trả lại, in mẫu chứng từ Hàng bán trả lại hoặc Hàng bán trả lại nhiều tỷ lệ chiết khẩu (2 mẫu chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên).

Nhấn Sửa mẫu trên thanh công cụ của chứng từ:

4-6-2016 3-33-30 PM

Sau khi sửa mẫu xong, lưu mẫu và mở lại chứng từ thì chứng từ hiển thị như sau:

4-6-2016 3-26-48 PM

NOTE_iconnote  Lưu ý: Để hiển thị số liệu ở 2 trường OldDebitAmount và CloseAmount sau khi sửa mẫu, kế toán cần vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ, tích chọn Lấy công nợ cũ và công nợ cuối ngày khi trộn mẫu và sửa mẫu chứng từ.