Tự động lập phiếu mua hàng cho chi nhánh khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cho chi nhánh

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.47 >

Tự động lập phiếu mua hàng cho chi nhánh khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cho chi nhánh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.47, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm tiện ích Lập từ chứng từ bán hàng trên các loại chứng từ mua hàng dưới đây:

Mua hàng trong nước nhập kho.

Mua hàng trong nước không qua kho.

Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước nhập kho.

Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước không qua kho.

Tiện ích này giúp kế toán có thể lập chứng từ mua hàng từ chứng từ bán hàng của chi nhánh khác để không mất thời gian nhập lại chứng từ, tránh sai sót.

Cách thao tác

Vào phân hệ Mua hàng\Mua hàng hóa, dịch vụ, thêm mới Chứng từ mua hàng hóa hoặc Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn (Chọn loại chứng từ mua hàng trong nước).

4-7-2016 4-42-14 PM

Sau khi nhấn chọn Lập từ Chứng từ bán hàng, chương trình sẽ hiển thị giao diện Chọn chứng từ bán hàng, cho phép tìm kiếm các chứng từ bán hàng theo chi nhánh, khách hàng và khoảng thời gian:

4-8-2016 9-41-33 AM

Sau khi nhấn Đồng ý, chương trình sẽ lấy các thông tin chi tiết từ chứng từ bán hàng sang chứng từ mua hàng:

4-8-2016 10-12-43 AM

Kế toán bổ sung thêm các thông tin cần thiết, kiểm tra chứng từ và nhấn Cất để lưu chứng từ.

NOTE_iconnote  Lưu ý:

1. Nếu chọn 1 chứng từ bán hàng thì lấy thông tin hóa đơn từ chứng từ bán hàng sang chứng từ mua hàng, nếu chọn nhiều chứng từ bán hàng thì thông tin hóa đơn sẽ để trống, kế toán tự điền thông tin hóa đơn.

2.Nếu dữ liệu có tích chọn Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh\Vật tư hàng hóa (Menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung) thì khi lập chứng từ mua hàng chọn từ chứng từ bán hàng của chi nhánh khác, các thông tin về vật tư hàng hóa, đơn vị tính, đơn vị tính chính sẽ được để trống.