R25.47

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25.47

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25.47 bao gồm:

1. Tự động lập phiếu mua hàng cho chi nhánh khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cho chi nhánh

2. Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn hiển thị được công nợ cũ và công nợ cuối ngày để đối chiếu công nợ với khách hàng