Bỏ chức năng xóa trên công cụ quản lý dữ liệu kế toán để tránh việc người sử dụng xóa nhầm dữ liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.53 >

Bỏ chức năng xóa trên công cụ quản lý dữ liệu kế toán để tránh việc người sử dụng xóa nhầm dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, chương trình đang cho phép người dùng tự xóa dữ liệu trên công cụ quản lý dữ liệu một cách khá đơn giản, dẫn tới một số trường hợp xóa nhầm dữ liệu mà quên chưa sao lưu, phải mất rất nhiều công sức để nhập liệu lại.

Kể từ R25.53, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bỏ chức năng Xóa trên công cụ quản lý dữ liệu để tránh những trường hợp xóa nhầm dữ liệu như vậy.

Cách thao tác

Tại màn hình đăng nhập, vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu:

4-8-2016 10-30-56 AM

Chương trình hiển thị màn hình đăng nhập như sau:

4-8-2016 10-35-30 AM

Chọn máy chủ SQL rồi nhấn Đồng ý, chương trình sẽ hiển thị màn hình quản lý dữ liệu:

4-14-2016 8-53-545AM

Tại đây, chương trình đã gỡ bỏ chức năng Xóa trên thanh công cụ.

NOTE_iconnote  Lưu ý:

1. Nếu muốn bỏ dữ liệu không dùng đến, kế toán có thể dùng chức năng Gỡ bỏ. Xem hướng dẫn chức năng này Tại đây.

2. Để phục hồi lại dữ liệu đã gỡ bỏ, kế toán dùng chức năng Đăng ký. Xem hướng dẫn chức năng này Tại đây.

3. Kế toán có thể đăng nhập vào công cụ quản lý dữ liệu bằng cách khác như sau:

Vào thư mục chứa bộ cài phần mềm MISA SME.NET 2015, vào thư mục Bin:

4-13-2016 10-27-50 AM

Sau khi nhấn đúp vào công cụ Data Manager 2015, màn hình đăng nhập vào công cụ quản lý dữ liệu sẽ hiển thị.