Chương trình không cho phép khi tạo dữ liệu thì đặt tên dữ liệu có chứa ký tự đặc biệt và bổ sung hướng dẫn cách đặt tên dữ liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.53 >

Chương trình không cho phép khi tạo dữ liệu thì đặt tên dữ liệu có chứa ký tự đặc biệt và bổ sung hướng dẫn cách đặt tên dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, chương trình đang cho phép người dùng đặt tên dữ liệu kế toán có các ký tự đặc biệt dẫn đến khi sao lưu dữ liệu kế toán thì không thể sao lưu được.

Kể từ R25.53, trên MISA SME.NET 2015, chương trình không cho phép người dùng đặt tên dữ liệu tạo mới, dữ liệu sao lưu có chứa các ký tự đặc biệt. Các ký tự đặc biệt này bao gồm: < > " : * ? | \ / '

Cách thao tác

Khi đặt tên dữ liệu mới (Chức năng Tạo mới dữ liệu kế toán\Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước\Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012) hoặc khi đặt tên dữ liệu sao lưu, nếu nhập ký tự đặc biệt thì phần mềm sẽ cảnh báo như sau:

4-14-2016 2-58-58 PM

Ví dụ trường hợp Tạo mới dữ liệu kế toán từ màn hình đăng nhập:

Tại màn hình đăng nhập:

4-13-2016 11-04-16 AM

 Tại Bước 1: Thông tin dữ liệu

4-13-2016 11-06-58 AM

Sau khi nhấn Tiếp theo, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

4-14-2016 2-58-58 PM