R25.53

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25.53

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25.53 bao gồm:

1. Chương trình không cho phép khi tạo dữ liệu thì đặt tên dữ liệu có chứa ký tự đặc biệt và bổ sung hướng dẫn cách đặt tên dữ liệu

2. Bỏ chức năng xóa trên công cụ quản lý dữ liệu kế toán để tránh việc người sử dụng xóa nhầm dữ liệu