Kế toán muốn lấy trường chủ tài khoản lên mẫu Ủy nhiệm chi chuyển từ SME2012 đế sửa mẫu lấy chủ tài khoản vào thông tin người yêu cầu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.60 >

Kế toán muốn lấy trường chủ tài khoản lên mẫu Ủy nhiệm chi chuyển từ SME2012 đế sửa mẫu lấy chủ tài khoản vào thông tin người yêu cầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, khi in ủy nhiệm chi, chương trình đang mặc định thông tin Đơn vị chuyển tiền\Người yêu cầu là tên của đơn vị trên giấy phép sử dụng phần mềm. Do vậy, đối với những đơn vị sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, mỗi chủ tài khoản là một công ty con nhưng cả đơn vị lại dùng chung một giấy phép sử dụng thì khi in ủy nhiệm chi sẽ không đáp ứng được yêu cầu.

Kể từ R25.60, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường BankOwner (Chủ tài khoản) khi sửa mẫu các ủy nhiệm chi, lệnh chi (mẫu chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên) để đáp ứng yêu cầu trên. (Các mẫu ủy nhiệm chi trên MISA SME.NET 2015 đã có trường này).

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, thêm mới hoặc sửa một tài khoản ngân hàng, điền thông tin Chủ tài khoản:

4-19-2016 3-57-48PM

In 1 ủy nhiệm chi (mẫu chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên), nhấn Sửa mẫu trên thanh công cụ:

4-20-2016 4-46-09 PM

Tại vị trí cần hiển thị trường BankOwner, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường BankOwner, kéo vào vị trí cần hiển thị.

Trường BankOwner sẽ lấy lên Ủy nhiệm chi thông tin Chủ tài khoản đã khai báo trên danh mục tài khoản ngân hàng.

Sau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, ủy nhiệm chi in ra sẽ hiển thị như sau:

4-20-2016 4-42-10 PM