Kế toán muốn in thông tin người tạo chứng từ lên các chứng từ để kiểm tra được ai là người lập chứng từ đó, dễ dàng kiểm soát và quy trách nhiệm đến đúng người lập chứng từ khi có sai sót xảy ra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.60 >

Kế toán muốn in thông tin người tạo chứng từ lên các chứng từ để kiểm tra được ai là người lập chứng từ đó, dễ dàng kiểm soát và quy trách nhiệm đến đúng người lập chứng từ khi có sai sót xảy ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.60, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường CreatedBy (Tên đăng nhập của người tạo chứng từ, ví dụ: NVA) và CreatedByName (Tên người dùng đăng nhập tạo chứng từ, ví dụ: Nguyễn Văn A) khi sửa mẫu các chứng từ dưới đây để phục vụ nhu cầu kiểm soát được ai là người lập chứng từ trong trường hợp có sai sót xảy ra.

1. Phiếu thu:

1.1. Mẫu 01-TT: Phiếu thu.

1.2. Mẫu 01-TT: Phiếu thu (Mẫu A5).

1.3. Phiếu thu (Mẫu đầy đủ).

2. Phiếu chi:

2.1. Mẫu 02-TT: Phiếu chi.

2.2. Mẫu 02-TT: Phiếu chi (Mẫu A5).

2.3. Phiếu chi (Mẫu đầy đủ).

3. Mua hàng:

3.1. Đơn mua hàng.

3.2. Mẫu 01-VT: Phiếu nhập kho.

3.3. Mẫu 01-VT: Phiếu nhập kho (Mẫu A5).

3.4. Phiếu nhập kho (Chi tiết theo kho).

3.5. Phiếu nhập kho (Mã quy cách).

3.6. Phiếu nhập kho (Theo số lô, hạn dùng).

4. Bán hàng:

4.1. Báo giá.

4.2. Báo giá (Mẫu nhiều thuế suất).

4.3. Báo giá (Mẫu nhiều tỷ lệ chiết khấu).

4.4. Đơn đặt hàng.

4.5. Biên bản bàn giao.

4.6. Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ chiết khấu).

4.7. Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất).

4.8. Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ chiết khấu).

4.9. Phiếu giao hàng (Kiêm bảo hành).

4.10. Phiếu xuất kho bán hàng.

4.11. Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5).

4.12. Mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho.

4.13. Phiếu xuất kho (Mã quy cách).

4.14. Phiếu xuất kho (Theo số lô, hạn dùng).

Cách thao tác

Ví dụ với mẫu 01-TT: Phiếu thu:

Vào phân hệ Quỹ\Thu, chi tiền, mở một phiếu thu bất kỳ, in mẫu 01-TT: Phiếu thu.

Trên giao diện in mẫu phiếu thu, nhấn Sửa mẫu trên thanh công cụ:

4-22-2016 1-52-19 PM

Sau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, phiếu thu in ra sẽ hiển thị như sau:

4-22-2016 1-46-50 PM