Kế toán muốn thêm trường trộn chức danh và tài khoản ngân hàng của khách hàng để trộn mẫu hợp đồng trên đơn đặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.60 >

Kế toán muốn thêm trường trộn chức danh và tài khoản ngân hàng của khách hàng để trộn mẫu hợp đồng trên đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.60, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm các trường trộn sau trên mẫu trộn của Đơn đặt hàng nhằm phục vụ nhu cầu trộn mẫu hợp đồng trên đơn đặt hàng:

Tên người liên hệ.

Chức danh người liên hệ.

Số điện thoại người liên hệ (điện thoại di động).

Tài khoản ngân hàng.

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng\Đơn đặt hàng, mở một đơn đặt hàng bất kỳ:

4-19-2016 4-25-40 PM

Giao diện Thiết kế mẫu chứng từ hiện ra:

4-19-2016 4-30-09 PM

File Excel chứa trường dữ liệu của Đơn đặt hàng được bổ sung thêm 4 trường trộn:

4-19-2016 5-10-51 PM

Khi trộn mẫu, kế toán copy trường dữ liệu vào vị trí cần thiết. Ví dụ:

4-20-2016 10-25-16 AM

Sau khi trộn mẫu xong, kế toán mở lại giao diện Thiết kế mẫu chứng từ để thêm mẫu vừa thiết kế vào chương trình:

4-20-2016 10-09-07 AM

Sau khi thêm mẫu chứng từ vừa thiết kế vào chương trình, kế toán mở đơn đặt hàng cần in mẫu vừa thiết kế để thực hiện in:

4-20-2016 10-27-08 AM

Khi đó, mẫu in ra sẽ hiển thị như sau:

4-20-2016 10-33-50 AM