Kế toán muốn xem tổng công nợ phải thu quá hạn và nợ phải thu trước hạn trên cùng một báo cáo để biết được tổng công nợ phải thu của khách hàng là bao nhiêu và dễ dàng phân tích công nợ khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.60 >

Kế toán muốn xem tổng công nợ phải thu quá hạn và nợ phải thu trước hạn trên cùng một báo cáo để biết được tổng công nợ phải thu của khách hàng là bao nhiêu và dễ dàng phân tích công nợ khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.60, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ nhằm giúp kế toán xem được tổng cả nợ phải thu quá hạn và nợ phải thu trước hạn trên cùng một báo cáo.

Cách thao tác

Vào menu Báo cáo\Bán hàng, chọn xem báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ:

4-22-2016 1-21-54 PM

- Trên giao diện Tùy chọn khoảng nợ, kế toán có thể thiết lập khoảng thời gian cho mốc trước hạn và mốc quá hạn:

4-22-2016 4-59-32 PM

- Sau khi thiết lập xong khoảng nợ, nhấn Đồng ý để lưu khoảng nợ.

- Trường hợp không thiết lập khoảng nợ (Để trống giao diện Tùy chọn khoảng nợ) thì khi xem báo cáo toàn bộ tổng nợ của khách hàng sẽ hiển thị ở cột Không có hạn nợ.

Sau khi khai báo tham số và nhấn Đồng ý, báo cáo hiển thị như sau:

4-22-2016 1-29-56 PM