R25.60

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25.60

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25.60 bao gồm:

1. Kế toán muốn xem tổng công nợ phải thu quá hạn và nợ phải thu trước hạn trên cùng một báo cáo để biết được tổng công nợ phải thu của khách hàng là bao nhiêu và dễ dàng phân tích công nợ khách hàng

2. Kế toán muốn thêm trường trộn chức danh và tài khoản ngân hàng của khách hàng để trộn mẫu hợp đồng trên đơn đặt hàng

3. Kế toán muốn in thông tin người tạo chứng từ lên các chứng từ và khi mở giao diện chứng từ ra có thể kiểm tra được ai là người tạo chứng từ đó để kiểm soát và quy trách đến đúng người lập chứng từ khi có sai sót xảy ra

4. Khi in Ủy nhiệm chi, kế toán muốn thông tin người yêu cầu trên Ủy nhiệm chi sẽ lấy theo tên chủ tài khoản để đúng với thực tế phát sinh