Kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng, bán hàng, nếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp vượt quá hạn mức nợ thì không cho lập chứng từ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.66 >

Kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng, bán hàng, nếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp vượt quá hạn mức nợ thì không cho lập chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.66, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sửa lại tùy chọn cảnh báo khi hạch toán vượt ngưỡng nợ tối đa trên danh mục Khách hàng, nhà cung cấp để kế toán không lập được chứng từ bán hàng khi đã vượt quá hạn mức nợ.

Cách thao tác

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung:

R25.68.06

Nếu chọn Không cảnh báo thì khi ghi sổ chứng từ, chương trình cũng không hiển thị cảnh báo dù tổng công nợ của khách hàng, nhà cung cấp đã vượt quá hạn mức nợ trên danh mục

Nếu chọn Cảnh báo thì khi ghi sổ chứng từ, chương trình hiển thị cảnh báo nhưng vẫn cho phép ghi sổ khi tổng công nợ của khách hàng, nhà cung cấp đã vượt quá hạn mức nợ trên danh mục (kể cả chứng từ đang ghi sổ)

Nếu chọn Cảnh báo và không ghi sổ thì khi ghi sổ chứng từ, chương trình hiển thị cảnh báo và không cho ghi sổ khi tổng công nợ của khách hàng, nhà cung cấp đã vượt quá hạn mức nợ trên danh mục (kể cả chứng từ đang ghi sổ)

Giả sử trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung: Kế toán tích chọn Cảnh báo.

Có khách hàng là Công ty Ban Mai có số nợ tối đa trên danh mục là 300.000.000.

Lập chứng từ bán hàng, kể cả chứng từ đang lập (BH00002) thì công nợ của KH là 400.000.000, đã vượt quá hạn mức nợ khai báo trên danh mục thì khi Ghi sổ chương trình cảnh báo như sau:

R25.68.07

Nếu chọn Yes thì chương trình vẫn cho phép ghi sổ, chọn No thì chương trình không cho phép ghi sổ chứng từ.