R25.66

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25.66

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25.66 bao gồm:

1. Kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng, bán hàng, nếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp vượt quá hạn mức nợ thì không cho lập chứng từ