Bỏ tùy chọn ghi nối tiếp khi thực hiện sao lưu để hạn chế rủi ro về việc hỏng tệp khi dung lượng lớn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Bỏ tùy chọn ghi nối tiếp khi thực hiện sao lưu để hạn chế rủi ro về việc hỏng tệp khi dung lượng lớn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bỏ tùy chọn ghi nối tiếp khi thực hiện sao lưu để hạn chế rủi ro về việc hỏng tệp khi dung lượng lớn

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Sao lưu, chương trình hiển thị giao diện (đã bỏ tích chọn chỉ lưu vào tệp có tên và Phương thức ghi tệp sao lưu: tùy chọn sao lưu nối tiếp hay sao lưu đè)

25.72.06

Khi thực hiện sao lưu dữ liệu, chương trình sẽ sinh ra file sao lưu có tên dạng: Tên tệp + ngày + tháng + năm + giờ + Phút + giây.

Ví dụ: Ngày 11/05/2016, lúc 10 giờ 57 phút 41 giây, khi thực hiện tắt chương trình, thực hiện sao lưu dữ liệu có tên là DUOCPHAM2016 thì chương trình tự động sinh ra file có tên như sau: DUOCPHAM2016_11052016_105741.mbk