Kế toán muốn thống kê được các chứng từ mua dịch vụ không có hóa đơn lên bảng kê 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn" để làm căn cứ tính chi phí hợp lý trong kỳ.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán muốn thống kê được các chứng từ mua dịch vụ không có hóa đơn lên bảng kê 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn" để làm căn cứ tính chi phí hợp lý trong kỳ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có nhiều hoạt động mua dịch vụ không có hóa đơn nhưng hiện tại chương trình chưa lấy lên báo cáo 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn nên kế toán khó thống kê toàn bộ các khoản chi phí hợp lý trong kỳ.

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo trên, chương trình sẽ lấy lên cả chứng từ mua dịch vụ không có hóa đơn.

Cách thực hiện

Giả sử trong kỳ có chứng từ mua dịch vụ có loại là Không có hóa đơn như sau:

25.72.15

Vào Báo cáo\Thuế, chọn báo cáo 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn:

            25.72.16

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo:

25.72.18