Kế toán muốn lựa chọn đơn đặt hàng khi thực hiện chuyển kho xuất hàng gửi bán đại lý để tiết kiệm thời gian nhập liệu, đỡ phải gõ tay lại mặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán muốn lựa chọn đơn đặt hàng khi thực hiện chuyển kho xuất hàng gửi bán đại lý để tiết kiệm thời gian nhập liệu, đỡ phải gõ tay lại mặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện chuyển kho (xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, xuất kho gửi bán đại lý, xuất chuyển kho nội bộ), chương trình cho phép lập từ đơn đặt hàng để kế toán đỡ mất công nhập liệu lại.

Cách thực hiện

Giả sử trong kỳ, kế toán có đơn đặt hàng như sau:

25.72.36

Lập chứng từ chuyển kho, vào Tiện ích\Lập từ đơn đặt hàng

                25.72.38

Khi đó chương trình hiển thị giao diện cho phép chọn đơn đặt hàng:

                25.72.39

Sau khi chọn đơn đặt hàng, chương trình tự động cập nhật xuống chứng từ chuyển kho. Kế toán nhập các thông tin khác rồi Cất.