Kế toán muốn khi một máy nâng cấp dữ liệu hay nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới thì hệ thống cảnh báo các máy khác cũng phải nâng cấp để kế toán xem xét có nên nâng cấp hay không

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán muốn khi một máy nâng cấp dữ liệu hay nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới thì hệ thống cảnh báo các máy khác cũng phải nâng cấp để kế toán xem xét có nên nâng cấp hay không

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện nâng cấp dữ liệu hay nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để kế toán biết được cần phải nâng câp tất cả các máy khác lên cùng phiên bản để làm việc, tránh cho kế toán nâng cấp lên mà không cần thiết.

Cách thực hiện

Khi thực hiện nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới bằng chức năng Tự động cập nhật thì chương trình hiển thị cảnh báo

25.72.34

Nếu NSD chọn Yes thì chương trình thực hiện nâng cấp lên bản mới, nếu chọn No thì không nâng cấp lên bản mới.

Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới thì chương trình cũng hiển thị cảnh báo:

              25.72.35

Nếu NSD chọn Yes thì chương trình thực hiện nâng cấp dữ liệu đó lên bản mới, nếu chọn Không thì không nâng cấp dữ liệu lên bản mới.