Mục đích

Theo TT200 được Bộ tài chính ban hành ngày 22/12/2014 đã quy định chi tiết về việc đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ như sau:

Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của chính ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải thu của khách hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải trả cho người bán là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tài chính

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, khi đánh giá lại TK ngoại tệ, kế toán có thể đánh giá nhanh và đồng thời tất cả các TK theo các tỷ giá khác nhau, đúng như TT200 đã quy định.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại TK ngoại tệ, chương trình hiển thị giao diện

25.72.40'

Khi đó chương trình hiển thị chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại TK ngoại tệ:

25.72.42

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Thực hiện đánh giá lại TK ngoại tệ theo QĐ 48 vẫn giữ nguyên