Lập đơn đặt hàng, báo giá, kế toán muốn nhập được nhiều dòng để mô tả chi tiết đặc tính, xuất xứ của sản phẩm (VD: tivi, máy tính, máy ảnh,...)  để in lên báo giá, đơn hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 >

Lập đơn đặt hàng, báo giá, kế toán muốn nhập được nhiều dòng để mô tả chi tiết đặc tính, xuất xứ của sản phẩm (VD: tivi, máy tính, máy ảnh,...)  để in lên báo giá, đơn hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R16, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng được mong muốn khi lập báo giá, đơn đặt hàng có thể nhập được đặc tính của VTHH thành nhiều dòng, đặc tính này mặc định lấy từ danh mục lên và cho phép sửa, cho phép in lên Báo giá, đơn hàng bằng giải pháp như sau:

Bổ sung thêm cột Đặc tính hàng hóa trên chi tiết Đơn đặt hàng, Báo giá (nằm sau cột Tên hàng, mặc định ẩn). Mặc định sau khi chọn VTHH thì lấy thông tin Đặc tính hàng hóa từ danh mục VTHH lên

Bổ sung thông tin Đặc tính hàng hóa cho các mẫu chứng từ Báo giá, Đơn đặt hàng và danh sách trường trộn của Báo giá, Đơn đặt hàng (phục vụ cho việc sửa mẫu chứng từ)

Cho phép người dùng nhập khẩu từ Excel thông tin này (không sửa Template nhập khẩu, người dùng tự thêm cột trên Mẫu để nhập khẩu)

Cách thao tác

Nhập mô tả chi tiết đặc tính, xuất xứ của sản phẩm trên Báo giá

Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo giá, nhấn Thêm hoặc chọn báo giá trên màn hình danh sách, trên màn hình giao diện báo giá nhấn Sửa

Tinhnangmoi_R16_nhapnhieudongmotachitietdactinhchoBaogia_donhang_b1

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất

Nhập mô tả chi tiết đặc tính, xuất xứ của sản phẩm trên Đơn đặt hàng

Vào phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng, nhấn Thêm hoặc chọn báo giá trên màn hình danh sách, trên màn hình giao diện báo giá nhấn Sửa

Tinhnangmoi_R16_Chophepnhapduocnhieudongmotachitietdactinhkhilapdonhang_baogia_b2

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất

NOTE_iconnote 1. Để hiển thị hoặc bỏ hiển thị cột Đặc tính hàng hóa thì sử dụng chức năng Sửa mẫu để tích chọn hoặc bỏ tích chọn hiển thị cột

Tinhnangmoi_R16_chophepnhapnhieudongdemotachitietdactinhkhilapdondathang_baogia_note1

2. Đối với dữ liệu chuyển đổi lên từ MISA SME.NET 2012 lên thì thông tin Đặc tính hàng hóa để trống. Còn đối với dữ liệu chuyển đổi từ phiên bản trước R16 lên thì thông tin Đặc tính hàng hóa sẽ lấy theo danh mục VTHH