Kế toán muốn có báo cáo sổ chi tiết phát sinh tài khoản, khi nhóm theo tiêu chí nào đó như mã thống kê, đối tượng,... thì phải có dòng cộng theo từng nhóm để biết số tiền phát sinh theo từng nhóm là bao nhiêu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R19 >

Kế toán muốn có báo cáo sổ chi tiết phát sinh tài khoản, khi nhóm theo tiêu chí nào đó như mã thống kê, đối tượng,... thì phải có dòng cộng theo từng nhóm để biết số tiền phát sinh theo từng nhóm là bao nhiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R19, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn xem sổ chi tiết các tài khoản, khi nhóm theo tiêu chí nào đó ví dụ mã thống kê, đối tượng... thì phải có dòng cộng theo từng nhóm để biết số tiền phát sinh theo từng nhóm là bao nhiêu bằng giải pháp bổ sung thêm báo cáo động Chi tiết phát sinh tài khoản

Cách thao tác

Vào cây báo cáo, chọn nhóm Tổng hợp

Chọn Sổ chi tiết các tài khoản, chọn tiêu chí thống kê Chỉ có phát sinh

      00000000001

Chương trình hiển thị báo cáo

        000000003

Nếu muốn thống kê theo Mã thống kê thì nhấn chuột phải, chọn Sửa mẫu, để hiển thị cột Mã thống kê, sau đó kéo cột Mã thống kê để nhóm theo Mã thống kê