Kế toán muốn xem báo cáo tổng hợp phát sinh theo mã thống kê để phục vụ nhu cầu quản trị riêng của từng đơn vị (VD tổng hợp các loại doanh thu, chi phí,...)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R19 >

Kế toán muốn xem báo cáo tổng hợp phát sinh theo mã thống kê để phục vụ nhu cầu quản trị riêng của từng đơn vị (VD tổng hợp các loại doanh thu, chi phí,...)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R19, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn xem báo cáo tổng hợp phát sinh theo mã thống kê để phục vụ nhu cầu quản trị riêng của từng đơn vị bằng giải pháp bổ sung báo cáo tổng hợp theo mã thống kê

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\mục Tổng hợp chọn báo cáo Tổng hợp theo mã thống kê hoặc vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo\chọn báo cáo Tổng hợp theo mã thống kê

TNM_R19_KTmuonxembaocaotonghopphatsinhtheomathongke_b1