Một số câu hỏi liên quan đến quỹ

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Một số câu hỏi liên quan đến quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Tại sao khi lập phiếu thu/phiếu chi chương trình không cho cất và báo “thiếu tài khoản ngân hàng”?

 

 

Hướng dẫn

 

Nghiệp vụ phát sinh khi khách hàng rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản.

Khi khách hàng lập Phiếu thu thì chọn Lý do nộp là “Rút tiền gửi về nộp quỹ”

Khi khách hàng lập Phiếu chi thì chọn Lý do chi là “Gửi tiền vào ngân hàng”

Cauhoithuonggap_cauhoilienquanQuy_cau1