Quy tắc tự động tăng số chứng từ trong phần mềm

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác >

Quy tắc tự động tăng số chứng từ trong phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên phần mềm MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán tự thiết lập quy tắc đánh số chứng từ.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Tùy chọn\7. Quy tắc đánh số CT

Tuy_chon_quy_tac_danh_so_CT_02

oChi nhánh: hiển thị các đơn vị có cấp tổ chức Tổng công ty/Công ty và Chi nhánh.

oLoại chứng từ: hiển thị danh sách các loại chứng từ đã được phần mềm quy định.

oTiền tố: hiển thị các ký hiệu trước của số chứng từ

oGiá trị phần số: hiển thị giá trị hiện tại (phần số) trên phần mềm đang được đánh đến số mấy.

oTổng số ký tự phần số: hiển thị số lượng ký tự phần số của số chứng từ (ngầm định ban đầu là 5)

oHậu tố: hiển thị các ký hiệu sau của số chứng từ

oHiển thị: hiện thị thông tin đầy đủ của số chứng từ được thiết lập

Trường hợp kế toán tự nhập số chứng từ thì các chứng từ tiếp theo đánh số như thế nào?

oNếu trong Hệ thống\Tùy chọn\7. Quy tắc đánh số CT không tích chọn Tự động cập nhật quy tắc đánh số chứng từ thì các chứng từ tiếp theo vẫn tự động tăng theo quy tắc cũ (tức là không tăng theo số chứng từ mà kế toán mới nhập vào).

oNếu trong Hệ thống\Tùy chọn\7. Quy tắc đánh số CT không tích chọn Tự động cập nhật quy tắc đánh số chứng từ

Nếu kế toán tích chọn Tăng số từ trái qua phải: chương trình sẽ tự động tăng theo số đầu tiên tính từ trái qua.

Ví dụ: kế toán nhập số chứng từ là PT00012/2016

    Số tiếp theo sẽ là PT000013/2016

Nếu kế toán tích chọn Tăng số từ phải qua trái: chương trình sẽ tự động tăng theo số đầu tiên tính từ phải qua.

Ví dụ: kế toán nhập số chứng từ là PT00012/2016

    Số tiếp theo sẽ là PT000012/2017