R24.34

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R24.34

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R24.34:

Kế toán muốn chương trình hỗ trợ kiểm tra việc hạch toán, đối chiếu sổ sách, báo cáo giúp kế toán nhanh chóng kiểm tra được tính đúng đắn của số liệu để lập báo cáo quyết toán cuối năm