Cập nhật thay đổi danh mục biểu thuế suất thuế TTĐB theo HTKK 3.5 (cập nhật Thông tư 195)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24.42 >

Cập nhật thay đổi danh mục biểu thuế suất thuế TTĐB theo HTKK 3.5 (cập nhật Thông tư 195)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

TT195/2015/TT-BTC ban hành ngày 24/11/2015 đã thay đổi danh mục thuế suất một số loại mặt hàng.

Kể từ phiên bản R24.42, trên MISA SME.NET2015, danh mục Biểu thuế TTĐB sẽ được thay đổi theo thông tư 195/2015/TT-BTC về hướng dẫn luật sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt.

24.40.3

NOTE_iconnote Lưu ý: Trên biểu thuế TTĐB:

Với dữ liệu tạo mới từ ngày 01/01/2016 trở đi: Biểu thuế TTĐB sẽ theo TT195.

Với dữ liệu tạo mới trước ngày 01/01/2016 hoặc dữ liệu chuyển đổi từ các phiên bản trước của phần mềm: Các mã không còn hiệu lực sẽ tự chuyển thành "Ngừng theo dõi". Ví dụ như mã 10101, 10102, 10103,...

Với dữ liệu chuyển đổi từ SME2012 lên SME2015:Tương tự như dữ liệu tạo mới.