R24.42

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R24.42

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R24.42 bao gồm:

1.Thay đổi mẫu tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) và phụ lục 01-1/TTĐB đáp ứng thông tư 195/2015/TT-BTC về hướng dẫn luật sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt

2.Cập nhật thay đổi danh mục biểu thuế suất thuế TTĐB theo HTKK 3.5 (cập nhật Thông tư 195)