Thay đổi mẫu tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) và phụ lục 01-1/TTĐB đáp ứng thông tư 195/2015/TT-BTC về hướng dẫn luật sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24.42 >

Thay đổi mẫu tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) và phụ lục 01-1/TTĐB đáp ứng thông tư 195/2015/TT-BTC về hướng dẫn luật sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R24.42, trên MISA SME.NET2015, mẫu Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) và Phụ lục 01-1/TTĐB được thay đổi để đáp ứng thông tư 195/2015/TT-BTC về hướng dẫn luật sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cách thao tác

1. Lập tờ khai thuế TTĐB lần đầu:

Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế TTĐB trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

24.40.1

Chọn kỳ tính thuế: Tờ khai tháng/Tờ khai lần phát sinh.

Tích chọn "Tờ khai lần đầu".

Tích chọn phụ lục kèm theo.

Nhấn <<Đồng ý>>, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế TTĐB:

24.40.2

Nhập thông tin vào phụ lục và tờ khai, sau đó nhấn <<Cất>>. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

2. Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung: Xem Tại Đây

NOTE_iconnote Lưu ý:

1.Trường hợp lập tờ khai có kỳ tính thuế trước ngày 01/01/2016 thì mẫu tờ khai và các phụ lục kèm theo không có thay đổi gì so với mẫu trên các phiên bản trước của phần mềm (mẫu theo TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

2.Trường hợp lập tờ khai có kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có sự thay đổi như sau:

Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB): Sửa ký hiệu mẫu và đổi tên mẫu số, thông tư ban hành.

Phụ lục tờ khai:

oBỏ phụ lục 01-1/TTĐB cũ.

oThay đổi mẫu 01-2/TTĐB cũ thành mẫu 01-1/TTĐB mới.

3.Trường hợp đã lập tờ khai thuế TTĐB có kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2016 trở đi ở các phiên bản trước của phần mềm thì khi chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản R24.42, mẫu tờ khai và các phụ lục kèm theo vẫn là mẫu cũ theo TT156. Để lập lại các tờ khai này theo mẫu mới của TT195 thì phải xóa tờ khai cũ và lập mới tờ khai khác.