R25.32

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25.32

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25.32 bao gồm:

1. Khi lập hoặc xem BCTC, kế toán muốn chỉ chọn 1 báo cáo LCTT để tránh chọn nhầm cả 2 báo cáo, đồng thời ngầm định ẩn báo cáo LCTT (pp gián tiếp) trên cây báo cáo để không xem nhầm báo cáo