Khi lập hoặc xem BCTC, kế toán muốn chỉ chọn 1 báo cáo LCTT để tránh chọn nhầm cả 2 báo cáo, đồng thời ngầm định ẩn báo cáo LCTT (pp gián tiếp) trên cây báo cáo để không xem nhầm báo cáo

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.32 >

Khi lập hoặc xem BCTC, kế toán muốn chỉ chọn 1 báo cáo LCTT để tránh chọn nhầm cả 2 báo cáo, đồng thời ngầm định ẩn báo cáo LCTT (pp gián tiếp) trên cây báo cáo để không xem nhầm báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Các đơn vị vừa và nhỏ chủ yếu sử dụng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Việc hiển thị Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp trên cây báo cáo thường gây nhầm lẫn khi kế toán lập hoặc xem báo cáo, làm mất thời gian.

Kể từ R25.32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình ẩn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp để tránh việc mở nhầm báo cáo. Khi cần, kế toán có thể chọn hiển thị báo cáo này.

Cách thao tác

Vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính, chương trình mặc định ẩn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

R25.32.2

Để hiển thị lại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Thep phương pháp gián tiếp) trên cây báo cáo, kế toán thực hiện các bước như sau:

R25.32.1

Sau khi nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo đó trên mục Báo cáo\Báo cáo tài chính.

NOTE_iconnote  Lưu ý:

1.Chương trình mặc định ẩn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) trên cả dữ liệu tạo mới và dữ liệu chuyển đổi từ các phiên bản trước lên. Riêng với dữ liệu đã lập Báo cáo tài chính có chọn phụ lục là báo cáo này thì khi chuyển đổi lên, chương trình sẽ vẫn hiển thị báo cáo trên mục Báo cáo\Báo cáo tài chính.

2.Từ phiên bản này, khi xem bảng cân đối kế toán hoặc lập báo cáo tài chính, kế toán chỉ được chọn 1 trong 2 phụ lục là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp hoặc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp.

3.Đối với dữ liệu chuyển đổi từ phiên bản trước lên, nếu báo cáo tài chính trước đây đã lập kèm cả 2 báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp) thì khi xem lại báo cáo trên phân hệ Tổng hợp\Lập BCTC vẫn thấy cả 2 báo cáo lưu chuyển tiền tệ.