R25.30

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25.30

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25.30 bao gồm:

Kế toán muốn lấy thông tin giờ xuất lên mẫu Phiếu giao hàng (Kiêm bảo hành) để kiểm soát số đơn hàng xuất theo giờ