Kế toán muốn lấy thông tin giờ xuất lên mẫu Phiếu giao hàng (Kiêm bảo hành) để kiểm soát số đơn hàng xuất theo giờ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.30 >

Kế toán muốn lấy thông tin giờ xuất lên mẫu Phiếu giao hàng (Kiêm bảo hành) để kiểm soát số đơn hàng xuất theo giờ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường ngày giờ xuất trên Phiếu giao hàng (kiêm phiếu bảo hành) để cho phép sửa mẫu.

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng\Bán hàng, mở một chứng từ Bán hàng đã lập, in Phiếu giao hàng (Kiêm phiếu bảo hành):

Nhấn <<Sửa mẫu>>.

Trên giao diện sửa mẫu:

3-25-2016 6-01-58 PM

 

Tìm đến tên trường là InOutwardPostedTime, kéo vào vị trí cần hiển thị trên chứng từ.

Nhấn đúp chuột vào tên trường InOutwardPostedTime, sửa lại thành Giờ:

3-25-2016 6-49-22 PM

Nhấn <<Ok>>, lưu mẫu và in chứng từ:

3-26-2016 8-16-14 AM

Nếu muốn bỏ thông tin ngày, chỉ hiển thị thông tin giờ thì nhấn đúp chuột vào công thức của trường InOutwardPostedTime, xóa bỏ công thức cũ, thay bằng công thức sau:

{IIF(VOUCHER_DATA.InOutwardPostedTime.Year = 1, "", VOUCHER_DATA.InOutwardPostedTime.ToString("hh:mm:ss"))}

 

3-26-2016 11-37-18 AM

Khi in chứng từ sẽ hiển thị như sau:

3-26-2016 11-35-37 AM

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Kế toán có thể dùng cách đơn giản hơn: sửa trực tiếp trên 1 trường có sẵn. Ví dụ:

3-26-2016 8-27-34 AM

Kết quả in Phiếu giao hàng (kiêm phiếu bảo hành) như sau:

3-26-2016 8-23-30 AM

2. Trường hợp bán hàng không kiêm phiếu xuất, khi in mẫu Phiếu giao hàng (Kiêm phiếu bảo hành), kế toán cần sửa lại công thức của trường InOutwardPostedTime bằng cách nhấn đúp chuột vào công thức của trường, xóa bỏ công thức cũ, thay bằng công thức sau:

{IIF(VOUCHER_DATA.InOutwardPostedTime.Year = 1, "", VOUCHER_DATA.InOutwardPostedTime.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss"))}

Sau khi lưu mẫu, in chứng từ sẽ hiển thị như sau:

3-26-2016 8-43-48 AM

3. Để định dạng của trường InOutwardPostedTime khi in ra được đẹp, cách đơn giản nhất là copy tên trường và công thức từ một trường có sẵn, sau đó sửa lại tên trường và công thức.