R25

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R25

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25 bao gồm:

1. Khi lập chứng từ giảm giá: Kế toán muốn nhập Tỷ lệ giảm giá cho hóa đơn mua hàng/bán hàng, chương trình tự tính ra số tiền giảm giá cho từng mặt hàng để không phải tự tính và nhập lại vào phần mềm

2. Kế toán muốn lập một chứng từ ghi nhận doanh thu từ nhiều hóa đơn của các khách hàng khác nhau

3. Kế toán muốn xem được Báo cáo tổng hợp tồn kho dạng bảng chéo để tiện kiểm soát từng mặt hàng trên từng kho

4. Kế toán muốn in mẫu Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả để đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

5. Kế toán muốn xem báo cáo phân tích tuổi nợ quá hạn, nợ trước hạn và tổng công nợ theo nhà cung cấp để phục vu nhu cầu quản lý công nợ

6. Kế toán muốn thống kê được tình hình xuất vât tư, CCDC cho từng phòng ban theo từng khoản mục chi phí để theo dõi được chi phí của các phòng ban

7. Kế toán muốn lập được chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu của từng đối tượng đã bán trong ngày để tiết kiệm thời gian nhập chứng từ.

8. Kế toán muốn in được chứng từ điều chỉnh CCDC để lưu trữ lại chứng từ phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu về sau

9. Kế toán muốn trên "Bảng kê số dư ngân hàng" có cột chỉ tiêu "Chi nhánh của ngân hàng" để xem được số dư của từng chi nhánh ngân hàng

10. Kế toán muốn khi bảo trì tính giá hoặc chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới nếu máy tính bị tắt đột ngột bị lỗi dữ liệu có thể tự khắc phục được mà không cần gọi tới tổng đài hỗ trợ

11. Kế toán muốn khi nhập khẩu đơn đặt hàng cho phép nhập khẩu trường mở rộng để nhập khẩu các đơn giá trước chiết khấu và tỷ lệ chiết khấu theo từng mặt hàng

12. Kế toán muốn trên sổ Nhật ký chung các nghiệp vụ cùng ngày hạch toán và cùng ngày chứng từ được sắp xếp theo thứ tự thời gian hạch toán để chứng từ kết chuyển lãi lỗ luôn hiển thị ở các dòng cuối cùng của 1 tháng.

13. Kế toán muốn phần mềm ghi rõ hơn tên gọi chức năng nộp BC thuế/BCTC để người dùng biết được chức năng này phục vụ cho mục đích gì.

14. Kế toán muốn xuất khẩu Báo cáo tài chính (TT200) ra XML theo HTKK3.3.7 để nộp cho cơ quan thuế