Kế toán muốn trên "Bảng kê số dư ngân hàng" có cột chỉ tiêu "Chi nhánh của ngân hàng" để xem được số dư của từng chi nhánh ngân hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn trên "Bảng kê số dư ngân hàng" có cột chỉ tiêu "Chi nhánh của ngân hàng" để xem được số dư của từng chi nhánh ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, kế toán có thể xem được chỉ tiêu Chi nhánh ngân hàng trên Bảng kê số dư ngân hàng để xem được số dư của từng chi nhánh ngân hàng mà không phải nhớ số tài khoản.

Cách thao tác

Vào phân hệ Ngân hàng\Báo cáo phân tích, chọn xem báo cáo Bảng kê số dư ngân hàng:

3-11-2016 1-25-07 PM

Tại đây, kế toán có thể xem được chỉ tiêu Chi nhánh ngân hàng trên báo cáo.

NOTE_iconnote Lưu ý: Trường hợp khách hàng đã sửa mẫu báo cáo ở các phiên bản trước R25 thì khi chuyển đổi dữ liệu lên R25, xem Bảng kê số dư ngân hàng, cột Chi nhánh sẽ được hiển thị ở cuối bảng.