Kế toán muốn in được chứng từ điều chỉnh CCDC để lưu trữ lại chứng từ phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu về sau

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn in được chứng từ điều chỉnh CCDC để lưu trữ lại chứng từ phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu về sau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán có thể in được chứng từ điều chỉnh công cụ dụng cụ để lưu trữ, phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu về sau.

Cách thao tác

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, tab Điều chỉnh, mở chứng từ Điều chỉnh công cụ dụng cụ cần in:

3-14-2016 6-00-02 PM

Chứng từ Điều chỉnh công cụ dụng cụ được bổ sung thêm chức năng <<In>> trên thanh công cụ.

Kế toán có thể vào Tùy chọn in để thay đổi thiết lập in tùy theo nhu cầu (Xem trước khi in, in theo lô,...).

Giao diện in chứng từ hiển thị như sau:

3-14-2016 6-03-30 PM

Tại đây, kế toán có thể in để lưu trữ chứng từ.