Kế toán muốn lập được chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu của từng đối tượng đã bán trong ngày để tiết kiệm thời gian nhập chứng từ.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn lập được chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu của từng đối tượng đã bán trong ngày để tiết kiệm thời gian nhập chứng từ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng hóa dịch vụ trong nước, chương trình cho phép ghi nhận doanh thu của nhiều đối tượng khách hàng trên cùng một chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng (hoặc vào menu Nghiệp vụ/Bán hàng), thêm mới Chứng từ bán hàng, chọn 1. Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Trên giao diện chi tiết tab Hàng tiền, nhấn chuột phải vào thanh tiêu đề cột, tích chọn hiển thị cột Đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ (ba cột mới bổ sung, mặc định ẩn):

3-14-2016 5-17-34 PM

Nhập thông tin chi tiết tab Hàng tiền tương ứng với các đối tượng.

3-15-2016 3-08-27 PM

Kiểm tra các thông tin bên tab Thuế, Giá vốn, Thống kê, Khác và nhấn <<Cất>>.

NOTE_iconnote Lưu ý:

1.Ở phiên bản R25, chương trình mới chỉ đáp ứng hạch toán nghiệp vụ bán hàng nhiều đối tượng trên chứng từ Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.

2.Chương trình cho phép sửa lại Tên đối tượng và Địa chỉ trên chứng từ bán hàng, tùy theo nhu cầu quản lý và theo dõi.

3.Có thể lập chứng từ bán hàng nhiều đối tượng từ các Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, Phiếu xuất, Hóa đơn của nhiều đối tượng khách hàng.

4.Trên Phiếu xuất kho bán hàng, bổ sung thêm hai cột là Đối tượng và Tên đối tượng, mặc định ẩn.

5.Ở các phiên bản trước R25, khi chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015, các chứng từ bán hàng nhiều đối tượng và xuất kho bán hàng nhiều đối tượng sẽ được tách ra thành nhiều chứng từ tương ứng với từng đối tượng. Nhưng từ R25 trờ đi, khi chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015, các chứng từ bán hàng nhiều đối tượng, xuất kho bán hàng nhiều đối tượng sẽ không bị tách ra nữa.

6.Cho phép nhập khẩu chứng từ bán hàng nhiều đối tượng và xuất kho bán hàng nhiều đối tượng từ Excel vào chương trình (Kế toán tự thêm cột trên file Excel nhập khẩu).