Kế toán muốn thống kê được tình hình xuất vât tư, CCDC cho từng phòng ban theo từng khoản mục chi phí để theo dõi được chi phí của các phòng ban

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn thống kê được tình hình xuất vât tư, CCDC cho từng phòng ban theo từng khoản mục chi phí để theo dõi được chi phí của các phòng ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm các cột: Mã khoản mục chi phí, Tên khoản mục chi phí, Mã đơn vị, Tên đơn vị (mặc định ẩn) trên báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa để giúp kế toán có thể thống kê được tình hình xuất vật tư hàng hóa cho từng phòng ban theo từng khoản mục chi phí.

Cách thao tác

Vào phân hệ Kho, thêm mới phiếu Xuất kho:

3-12-2016 11-28-24 AM

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, thực hiện <<Cất>> chứng từ.

Vào Báo cáo\Kho, chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Khai báo đầy đủ các tham số và nhấn <<Đồng ý>>, báo cáo sẽ hiển thị.

Mẫu báo cáo được bổ sung thêm 4 cột: Mã khoản mục CP, Tên khoản mục CP, Mã đơn vị, Tên đơn vị nhưng đang mặc định là ẩn. Kế toán có thể sửa mẫu báo cáo để các cột này hiển thị, tùy theo nhu cầu quản lý.

Thực hiện sửa mẫu trên báo cáo bằng cách nhấn chuột phải, chọn Sửa mẫu hoặc nhấn vào mũi tên của chức năng Mẫu trên thanh công cụ, chọn Quản lý mẫu\Sửa.

3-12-2016 11-38-11 AM

Sau khi nhấn <<Cất>>, các cột được tích chọn Hiển thị sẽ xuất hiện trên báo cáo.

3-12-2016 11-47-50 AM