Kế toán muốn xem báo cáo phân tích tuổi nợ quá hạn, nợ trước hạn và tổng công nợ theo nhà cung cấp để phục vu nhu cầu quản lý công nợ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn xem báo cáo phân tích tuổi nợ quá hạn, nợ trước hạn và tổng công nợ theo nhà cung cấp để phục vu nhu cầu quản lý công nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm báo cáo Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi, quản lý công nợ với nhà cung cấp.

Cách thao tác

Vào Báo Cáo\Mua Hàng, chọn báo cáo Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ:

3-14-2016 3-39-56 PM

 

Sau khi khai báo tham số và nhấn <<Đồng ý>>, báo cáo sẽ hiển thị như sau:

3-14-2016 4-02-13 PM