Kế toán muốn in mẫu Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả để đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn in mẫu Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả để đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép in mẫu Biên bản đổi chiếu và xác nhận công nợ phải trả để đối chiếu với nhà cung cấp.

Cách thao tác

Vào Báo Cáo\Mua Hàng, chọn Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả:

3-10-2016 1-57-10 PM

Sau khi khai báo tham số và nhấn <<Đồng ý>>, báo cáo sẽ hiển thị như sau:

3-10-2016 5-41-31 PM

Tại đây, kế toán có thể thực hiện in Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ để đối chiếu với nhà cung cấp.

NOTE_iconnote Lưu ý: Khi khai báo tham số, có thể tích chọn nhiều nhà cung cấp để xem báo cáo. Khi đó báo cáo sẽ hiển thị nhiều trang, mỗi trang là một Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ tương ứng với một nhà cung cấp.