Kế toán muốn xem được Báo cáo tổng hợp tồn kho dạng bảng chéo để tiện kiểm soát từng mặt hàng trên từng kho

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn xem được Báo cáo tổng hợp tồn kho dạng bảng chéo để tiện kiểm soát từng mặt hàng trên từng kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm báo cáo Tổng hợp tồn trên nhiều kho (Dạng bảng chéo) nhằm giúp kế toán theo dõi được số lượng tồn kho của từng vật tư hàng hóa trên từng kho và thể hiện dưới dạng ngang để dễ nhìn.

Cách thao tác

Vào Báo Cáo\Kho, chọn báo cáo Tổng hợp tồn trên nhiều kho (Dạng bảng chéo):

3-12-2016 11-00-53 AM

Sau khi khai báo tham số và nhấn <<Đồng ý>>, báo cáo sẽ hiển thị như sau:

3-14-2016 5-56-39 PM

 

NOTE_iconnote Lưu ý: Khi khai báo tham số:

1.Nếu tích chọn "Hiển thị theo dạng mở rộng" thì trên báo cáo, khổ giấy được kéo dài theo hàng ngang cho đến khi hiển thị hết tất cả các kho phát sinh.

2.Nếu không tích chọn "Hiển thị theo dạng mở rộng" thì báo cáo sẽ hiển thị trên khổ giấy A4. Các trang được sắp xếp theo cả hàng ngang và hàng dọc.