Kế toán muốn lập một chứng từ ghi nhận doanh thu từ nhiều hóa đơn của các khách hàng khác nhau

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn lập một chứng từ ghi nhận doanh thu từ nhiều hóa đơn của các khách hàng khác nhau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn, chương trình cho phép chọn được các hóa đơn của các đối tượng khách hàng khác nhau. (Với các phiên bản trước R25, chương trình chỉ cho phép chọn các hóa đơn của cùng một đối tượng khách hàng).

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, thêm mới Chứng từ bán hàng:

3-14-2016 4-39-27 PM

Sau khi nhấn <<Đồng ý>>, chương trình sẽ lấy dữ liệu của các hóa đơn đã chọn lên chứng từ bán hàng

3-14-2016 4-50-40 PM

Kiểm tra lại chứng từ và nhấn <<Cất>>

NOTE_iconnote Lưu ý:

1.Nếu chọn một hoặc nhiều hóa đơn của cùng một đối tượng khách hàng thì khi lên chứng từ bán hàng, chương trình sẽ tự động điền thông tin khách hàng theo hóa đơn đã chọn.

2.Nếu chọn nhiều hóa đơn của các đối tượng khách hàng khác nhau thì khi lên chứng từ bán hàng, chương trình sẽ để trống phần thông tin đối tượng khách hàng.