Khi lập chứng từ giảm giá: Kế toán muốn nhập Tỷ lệ giảm giá cho hóa đơn mua hàng/bán hàng, chương trình tự tính ra số tiền giảm giá cho từng mặt hàng để không phải tự tính và nhập lại vào phần mềm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Khi lập chứng từ giảm giá: Kế toán muốn nhập Tỷ lệ giảm giá cho hóa đơn mua hàng/bán hàng, chương trình tự tính ra số tiền giảm giá cho từng mặt hàng để không phải tự tính và nhập lại vào phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ giảm giá hàng bán, giảm giá hàng mua từ chứng từ bán hàng, mua hàng, trên giao diện chọn chứng từ bán hàng, mua hàng, kế toán có thể nhập tỷ lệ giảm giá hàng bán, hàng mua cho hóa đơn bán hàng. Chương trình sẽ tự động tính ra số tiền giảm giá cho từng mặt hàng.

Cách thao tác

1. Lập chứng từ giảm giá hàng bán:

Vào phân hệ Bán hàng\Giảm giá hàng bán, thêm mới Chứng từ giảm giá hàng bán (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Giảm giá hàng bán).

3-12-2016 10-19-07 AM

Giao diện Chọn chứng từ bán hàng được bổ sung thêm cột Tỷ lệ giảm (%).

Khi nhập tỷ lệ giảm cho từng mặt hàng được tích chọn, chương trình sẽ tự động tính ra Đơn giá giảm và Giá trị giảm.

Sau khi nhấn <<Đồng ý>>, chương trình sẽ lấy dữ liệu cột Đơn giá giảm và Giá trị giảm lên cột Đơn giá và Thành tiền của Chứng từ giảm giá hàng bán:

3-12-2016 10-38-01 AM

Tại đây, kế toán có thể sửa lại dữ liệu cột Đơn giá hoặc Thành tiền nếu muốn.

2. Lập chứng từ giảm giá hàng mua:

Tương tự như với chứng từ giảm giá hàng bán, khi lập chứng từ giảm giá hàng mua, trên giao diện chọn chứng từ mua hàng, kế toán có thể nhập tỷ lệ giảm giá cho từng mặt hàng tích chọn. Chương trình sẽ tự động tính đơn giá giảm và thành tiền giảm để lấy lên chứng từ giảm giá hàng mua.